Tvorba geometrických plánů

Tvorba geometrických plánů


Nabízíme tvorbu geometrického plánu (GP) jako technického podkladu pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

GP je součástí všech právních listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy atd.), podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Geometrické plány zhotovujeme pro:


Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností, ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.


Chci od Vás zpracovat geometrický plán
Spočítejte si
cenu služeb